Nhân bản Loại chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại chứng từ >

Nhân bản Loại chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một loại chứng từ có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với loại chứng từ khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn loại chứng từ cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Loại chứng từ với tất cả thông tin của loại chứng từ gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho loại chứng từ mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu loại chứng từ mới.

Xem thêm

Thêm mới Loại chứng từ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.