Loại chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Loại chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép khai báo các loại chứng từ phục vụ cho việc thống kê các chứng từ thuộc cùng một loại như loại phiếu thu, phiếu chi,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Loại chứng từ, xuất hiện màn hình Loại chứng từ gồm 05 cột sau:

      Mã loại CT: Mã của loại chứng từ.

      Tên loại CT: Tên của loại chứng từ.

      TK Nợ: Tài khoản ghi Nợ khi hạch toán.

      TK Có: Tài khoản ghi Có khi hạch toán.

      Diễn giải: Thông tin chi tiết về loại chứng từ.

image654

Tại màn hình danh sách Loại chứng từ, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Loại chứng từ

Nhân bản Loại chứng từ

Sửa Loại chứng từ

Xóa Loại chứng từ

Nạp

In Loại chứng từ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.