In Loại khách hàng, nhà cung cấp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại khách hàng, nhà cung cấp >

In Loại khách hàng, nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng In cho phép NSD in tất cả các loại khách hàng, nhà cung cấp.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên cây Loại KH, NCC, kích chuột phải chọn “In”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.