Khách hàng, nhà cung cấp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Khách hàng, nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập danh sách các khách hàng, nhà cung cấp có liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh ở đơn vị để sử dụng trong quá trình hạch toán.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, xuất hiện màn hình Khách hàng, nhà cung cấp gồm 02 phần:

      Cây Loại KH, NCC: Hiển thị tất cả các Loại khách hàng, nhà cung cấp theo hình cây. Thao tác kích chọn một Loại khách hàng, nhà cung cấp trên cây phân loại này cũng tương tự như thao tác lọc theo cột Loại KH, NCC ở Màn hình danh sách. NSD có thể thêm mới, sửa đổi các loại khách hàng, nhà cung cấp cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị. Thao tác chi tiết tham khảo phần Loại khách hàng, nhà cung cấp.

      Màn hình danh sách: Danh sách các Khách hàng, nhà cung cấp với các thông tin như Mã KH, NCC; Tên KH, NCC; Loại KH, NCC; Địa chỉ;…

image601

Tại màn hình danh sách Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Khách hàng, nhà cung cấp

Nhân bản Khách hàng, nhà cung cấp

Sửa Khách hàng, nhà cung cấp

Xóa Khách hàng, nhà cung cấp

Nạp

In Khách hàng, nhà cung cấp

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.