Nạp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại khách hàng, nhà cung cấp >

Nạp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nạp cho phép làm tươi dữ liệu, cập nhật dữ liệu mới nhất lên cây Loại KH, NCC.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên cây Loại KH, NCC, kích chuột phải chọn “Nạp”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.