Nhân bản Nhóm mục

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Nhóm mục >

Nhân bản Nhóm mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một nhóm mục có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với nhóm mục khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn nhóm mục cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Nhóm mục với tất cả thông tin của nhóm mục gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho nhóm mục mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu nhóm mục mới.

Xem thêm

Thêm mới Nhóm mục

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.