Nhân bản Phòng/Ban

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Phòng/Ban >

Nhân bản Phòng/Ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một Phòng/Ban có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với Phòng/Ban khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Phòng/Ban cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Phòng/Ban với tất cả thông tin của Phòng/Ban gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho Phòng/Ban mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Phòng/Ban mới.

Xem thêm

Thêm mới Phòng/Ban

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.