Phòng/Ban

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Phòng/Ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập danh sách toàn bộ các Phòng/Ban quản lý cán bộ trong đơn vị. Danh sách Phòng/Ban được sử dụng cho công việc tính lương cán bộ, theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Phòng/Ban, xuất hiện màn hình Phòng/Ban gồm 04 cột sau:

      Mã phòng/ban: Mã của phòng hoặc ban trong đơn vị.

      Tên phòng/ban: Tên của phòng hoặc ban trong đơn vị.

      Diễn giải: Thông tin chi tiết về phòng hoặc ban trong đơn vị.

      Ngừng theo dõi: Cho biết phòng hoặc ban đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image597

Tại màn hình danh sách Phòng/Ban, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Phòng/Ban

02110002

Nhân bản Phòng/Ban

Sửa Phòng/Ban

Xóa Phòng/Ban

Tìm kiếm Phòng/Ban

Nạp

In Phòng/Ban

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.