Nhân bản Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản ngân hàng, kho bạc >

Nhân bản Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một tài khoản ngân hàng, kho bạc có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với tài khoản ngân hàng, kho bạc khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Tài khoản ngân hàng, kho bạc cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Tài khoản ngân hàng, kho bạc với tất cả thông tin của tài khoản ngân hàng, kho bạc gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho Tài khoản ngân hàng, kho bạc mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Tài khoản ngân hàng, kho bạc mới.

Xem thêm

Thêm mới Tài khoản ngân hàng, kho bạc

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.