Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép khai báo các tài khoản ngân hàng, kho bạc để lấy thông tin về các tài khoản này lên các chứng từ giao dịch liên quan như Giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển khoản, Giấy nộp tiền vào kho bạc, Uỷ nhiệm thu, Uỷ nhiệm chi,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Tài khoản ngân hàng, kho bạc, xuất hiện màn hình Tài khoản ngân hàng, kho bạc gồm 04 cột:

      Số tài khoản: Số tài khoản ngân hàng, kho bạc.

      Tên NH, KB: Tên của ngân hàng, kho bạc.

      Địa chỉ: Địa chỉ của ngân hàng, kho bạc.

      Ngừng theo dõi: Cho biết tài khoản ngân hàng, kho bạc đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image638

 

Tại màn hình danh sách Tài khoản ngân hàng, kho bạc, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Nhân bản Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Sửa Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Xóa Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Nạp

In Tài khoản ngân hàng, kho bạc

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.