Khai báo danh mục

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu >

Khai báo danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tôi cần khai báo những danh mục gì?

Các danh mục cần khai báo:

oTài khoản

oMục lục ngân sách

oPhòng/Ban

oKhách hàng, nhà cung cấp

oLương cán bộ

oKho

oVật tư, hàng hóa

oCông cụ dụng cụ

oLoại tài sản cố định

oTài sản cố định

oLoại Quỹ

oTài khoản ngân hàng, kho bạc

oHoạt động sự nghiệp

oDự án

oMã thống kê

oNhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào