Khai báo số dư ban đầu

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu >

Khai báo số dư ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Làm sao để tôi khai báo được số dư ban đầu?

Hướng dẫn:

Với mỗi tài khoản tùy vào nội dung của tài khoản, nhu cầu quản lý chi tiết mà cách khai báo số dư ban đầu khác nhau. Chi tiết gồm các loại sau:

oSố dư TK theo dõi chi tiết theo Loại Quỹ

oSố dư TK theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa

oSố dư TK theo dõi chi tiết theo CCDC

oSố dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động

oSố dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS

oSố dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS và Dự án

oSố dư TK khác