Số dư TK khác

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Nhập số dư đầu năm cho các tài khoản còn lại, ví dụ: TK 112, 113, 121, 221, 332,…

8 Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản cần nhập số dư.

-       Nhập số dư vào ô tương ứng tùy theo tính chất của tài khoản. Thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến trên màn hình.