Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS và Dự án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS và Dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Cho phép nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo MLNS và Dự án, ví dụ: TK 009, 462, 662,…

8 Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\Dự án, khai báo các dự án có liên quan.

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản cần nhập số dư.

-       Tại màn hình Nhập số dư ban đầu của tài khoản được kích chọn, NSD chọn Nguồn, Chương, Loại khoản, Mục/Tiểu mục và Dự án có liên quan, sau đó nhập số dư tương ứng. Thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến trên màn hình.