Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo Đối tượng, ví dụ: TK 311, 312, 313, 331.

8 Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\Đối tượng, khai báo các đối tượng có liên quan.

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản cần nhập số dư.

-       Tại màn hình Nhập số dư ban đầu của tài khoản được kích chọn, NSD lần lượt chọn Đối tượng có liên quan, sau đó nhập số dư tương ứng. Thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến trên màn hình.

NSD phải thiết lập danh sách các Đối tượng trong menu Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp trước khi tiến hành nhập số dư ban đầu cho các Tài khoản thuộc nhóm này.