Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho các tài khoản liên quan tới hoạt động sự nghiệp (hoạt động thường xuyên, hoạt động nhà nước đặt hàng…), ví dụ: TK 511, 521, 531, 631.

8 Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản cần nhập số dư.

-       Tại màn hình Nhập số dư ban đầu của tài khoản được kích chọn, NSD nhập số dư cho từng hoạt động cụ thể. Thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến trên màn hình.