Số dư TK theo dõi chi tiết theo Loại Quỹ

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Loại Quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo từng Loại quỹ. Ví dụ: TK 111 (trong trường hợp yêu cầu quản lý của đơn vị cần theo dõi chi tiết TK 111 theo Loại quỹ).

8 Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\Loại quỹ, khai báo các Loại quỹ có liên quan.

-       Vào menu Danh mục\Hệ thống tài khoản, kích chọn tài khoản cần theo dõi chi tiết theo Loại quỹ, sau đó tích vào ô “Loại quỹ ”.

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản cần nhập số dư, sau đó nhập số dư cho từng Loại quỹ có liên quan. Thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến trên màn hình.