Số dư TK theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa, ví dụ: TK 152, 155.

8 Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\Vật tư, Hàng hóa, khai báo các vật tư hàng hóa có liên quan.

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản cần nhập số dư, sau đó nhập số dư cho từng vật tư hàng hóa có liên quan. Thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến trên màn hình.