Hủy dự toán

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kho bạc >

Hủy dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi có quyết định Hủy dự toán thì ghi nhận như thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oĐầu năm ngân sách, khi có quyết định giao dự toán từ cơ quan có thẩm quyền, kế toán ghi nhận dự toán chi tiết theo nguồn, chương, khoản, nhóm mục chi, chương trình mục tiêu nếu có.

oTrong năm khi có thay đổi về nhiệm vụ được giao, thay đổi về chính sách, nguồn kinh phí, kho bạc thu hồi một phần số dự toán đã cấp, hoặc cuối năm đơn vị không sử dụng hết dự toán, đơn vị có quyết định Hủy dự toán.

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oNợ TK 008 hoặc 009, số tiền ghi âm.

hmtoggle_plus1Ví dụ

oNgày 31/12/2015 đơn vị nhận được quyết định hủy dự toán số 0341 chi tiết như sau:

Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: khoản 491, kinh phí thường xuyên, hủy 50.000.000

Hướng dẫn Hủy dự toán

Xem phim hướng dẫn

 

 

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

oAnh chị vào phân hệ Kho bạc, chọn Hủy dự toán. Anh chị nhập các thông tin chi tiết: Số QĐ, ngày tháng năm hạch toán, sau đó chọn nguồn, chương khoản, nhóm mục bị hủy, nhập số tiền ghi âm.

huy du toan

oAnh chị kiểm tra lại thông tin, sau đó nhấn Cất để hoàn thanh điều chỉnh dự toán.