Khấu trừ thuế

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Thuế >

Khấu trừ thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép lập chứng từ khấu trừ thuế GTGT đầu ra với thuế GTGT đầu vào.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Khấu trừ thuế. Xuất hiện màn hình hộp hội thoại sau:

image984

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ tính thuế

Xác định khoảng thời gian tính thuế

Tháng

Chọn tháng tính thuế

Năm

Chọn năm tính thuế

Tiếp tục

Nhấn nút này để chuyển sang bước tiếp theo

Hủy bỏ

Không thực hiện việc khấu trừ thuế và đóng hộp hội thoại Khấu trừ thuế

-       Chọn kỳ tính thuế bằng cách đưa con trỏ chuột vào góc bên phải của ô Tháng và Năm, nhấn chuột vào nút mũi tên lên hoặc xuống image977 để chọn Tháng và Năm cần tính thuế.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo. Màn hình sau đây xuất hiện.

image985

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thuế GTGT được khấu trừ

Số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Thuế GTGT đầu ra

Số tiền thuế giá trị gia tăng đầu ra

TK Nợ

Tài khoản tính thuế ghi bên Nợ

TK Có

Tài khoản tính thuế ghi bên Có

Số tiền khấu trừ

Số tiền thuế được khấu trừ

Diễn giải

Thông tin diễn giải có liên quan đến việc khấu trừ thuế

Về trước

Nhấn nút này để quay trở lại màn hình giao diện bước trước đó

Tiếp tục

Nhấn nút này để chuyển sang màn hình giao diện bước tiếp theo

Khấu trừ thuế

Nhấn nút này để thực hiện khấu trừ thuế ngay tại bước này

Hủy bỏ

Không thực hiện việc khấu trừ thuế và đóng hộp hội thoại Khấu trừ thuế

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo. Màn hình sau đây xuất hiện.

image986

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Diễn giải

Thông tin diễn giải có liên quan đến việc khấu trừ thuế

Ngày HT

Ngày hạch toán chứng từ khấu trừ thuế

Số CT

Số chứng từ khấu trừ thuế

Về trước

Nhấn nút này để quay trở lại màn hình giao diện bước trước đó

Khấu trừ thuế

Nhấn nút này để thực hiện khấu trừ thuế

Hủy bỏ

Không thực hiện việc khấu trừ thuế và đóng hộp hội thoại Khấu trừ thuế

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo. Xuất hiện thông báo sau:

image987

-       Nhấn nút <<Yes>> để hệ thống tự động sinh chứng từ khấu trừ thuế trong chứng từ nghiệp vụ khác.

-       Sau đó xuất hiện thông báo sau:

image988

-       Nếu muốn xem chứng từ nhấn nút <<Yes>>. Ngược lại nhấn <<No>>.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.