Nộp thuế

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Thuế >

Nộp thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép lập chứng từ nộp thuế.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Nộp thuế, xuất hiện hộp hội thoại:

image989

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại thuế phải nộp

Tên loại thuế phải nộp

Số phải nộp

Số tiền thuế phải nộp

Số nộp lần này

Số tiền thuế nộp lần này

Số còn phải nộp

Số tiền thuế còn phải nộp

Tiếp tục

Nhấn nút này để chuyển sang bước tiếp theo

Hủy bỏ

Không thực hiện việc tạo chứng từ nộp thuế

-       Chọn loại thuế phải nộp bằng cách tích chọn ô vuông image990 nằm bên trái của của loại thuế phải nộp. NSD có thể chọn nhanh tất cả các loại thuế phải nộp bằng cách tích chọn ô vuông image990 nằm trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>>.

image991

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đơn vị nhận

Thông tin về đơn vị nhận tiền thuế

Tên

Tên đơn vị nhận tiền thuế

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị nhận tiền thuế

Ngày

Ngày phát sinh chứng từ nộp thuế

Số

Số chứng từ nộp thuế

Tiền mặt

Chọn hình thức thanh toán là Tiền mặt

Tiền gửi

Chọn hình thức thanh toán là Tiền gửi

Tài khoản

Tài khoản hạch toán tương ứng với từng hình thức thanh toán

Về trước

Nhấn nút này để quay trở lại màn hình bước trước đó

Lập chứng từ

Nhấn nút này để lập chứng từ nộp thuế

Hủy bỏ

Không thực hiện việc tạo chứng từ nộp thuế

-       Nhập tên và địa chỉ của đơn vị nhận tiền nộp thuế.

-       Hệ thống tự động cập nhật ngày phát sinh chứng từ nộp thuế tuy nhiên NSD có thể chọn lại bằng cách nhấn nút image992 ở ô Ngày và chọn lại ngày mong muốn.

-       Chọn hình thức thanh toán:

-       Nếu thanh toán bằng tiền mặt:

-       Nhấn chọn mục Tiền mặt, sau đó nhấn nút <<Lập chứng từ>>, thông báo sau đây xuất hiện:

image993

-       Nhấn nút <<Có>> để hệ thống tự động sinh phiếu chi tiền mặt, thông báo sau đây xuất hiện:

image994

-       Nếu muốn xem phiếu chi tiền mặt để nộp thuế nhấn nút <<Có>>, ngược lại thì nhấn <<Không>>.

-       Nếu thanh toán bằng tiền gửi:

-       Nhấn chọn mục Tiền gửi, sau đó nhấn nút <<Lập chứng từ>>, thông báo sau đây xuất hiện:

image995

-       Nhấn nút <<Có>> để hệ thống tự động sinh phiếu chi tiền gửi, thông báo sau đây xuất hiện:

image996

-       Nếu muốn xem phiếu chi tiền gửi nhấn nút <<Có>>, ngược lại thì nhấn <<Không>>.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.