Nhập dự toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Đề tài >

Nhập dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mô tả nghiệp vụ

Nhập số dư tạm ứng năm trước chuyển sang, dư dự toán năm trước chuyển sang và dự toán được giao theo từng mục.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách, chọn Đề tài cần nhập dự toán, kích chuột phải chọn “Nhập dự toán”,  xuất hiện hộp hội thoại:

R43-10

 

-       Nhập số liệu từng cột tương ứng.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu thông tin Nhập dự toán của đề tài.