Phiên bản R31.11

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R31.11

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kế toán kho muốn hệ thống tính được đơn giá xuất kho đúng (PP Nhập trước xuất trước, đích danh) trong trường hợp có điều chỉnh số lượng hoặc điều chỉnh giá trị

Phiên bản này phần mềm hoàn thiện việc tính giá xuất kho cho các phương pháp Nhập trước xuất trước, đích danh, trong trường hợp có điều chỉnh tồn kho về số lượng hoặc giá trị.

Để thực hiện tính năng này, phiên bản R31.11 thực hiện cải tiến giao diện Điều chỉnh tồn kho. Chi tiết cách thực hiện trên giao diện Điều chỉnh tồn kho đã được cập nhật Tại đây.

Chi tiết theo từng phương pháp tính giá như sau:

Phương pháp đích danh:

Điều chỉnh tăng:

oChỉ tăng số lượng, không thay đổi giá trị: coi như chứng từ nhập kho mới có: Số lượng = Số lượng điều chỉnh, đơn giá = 0, giá trị = 0.

oĐiều chỉnh tăng số lượng và giá trị: coi như phiếu nhập thông thường mới có số lượng = số lượng điều chỉnh, giá trị = Giá trị điều chỉnh, đơn giá = Giá trị/số lượng

oChỉ điều chỉnh tăng giá trị: Vẫn sinh chứng từ nhập kho nhưng chứng từ nhập kho sẽ chọn chứng từ đối trừ (là chứng từ nhập kho trước đó). Giá trị cộng giá trị tăng thêm vào giá trị của phiếu nhập được chọn đối trừ, làm thay đổi đơn giá tồn của phiếu nhập đó. Chú ý: Khi xuất kho sẽ không chọn được chứng từ phiếu nhập vừa được sinh ra trong trường hợp này.

Điều chỉnh giảm:

oChỉ giảm số lượng, không thay đổi giá trị: Sinh phiếu xuất thông thường. Khi đó trên phiếu xuất mới sinh, người dùng cần chọn đối trừ để tính giá. Phiếu xuất có: Số lượng = số lượng điều chỉnh, đơn giá = đơn giá của chứng từ đối trừ, giá trị = đơn giá *Số lượng

oGiảm cả số lượng và giá trị: coi như chứng từ điều chỉnh, phải chọn đối trừ để trừ số lượng và giá trị điều chỉnh vào lô nhập. Tuy nhiên, Chứng từ điều chỉnh KHÔNG áp đơn giá của lô nhập (chứng từ đối trừ) đó vào đơn giá của chứng từ điều chỉnh. Phiếu xuất có: Số lượng = số lượng điều chỉnh, Giá trị = Giá trị điều chỉnh, Đơn giá = Giá trị điều chỉnh/số lượng điều chỉnh. Chứng từ này làm giảm Giá trị của phiếu nhập (chứng từ đối trừ) được chọn đối trừ, dẫn đến làm thay đổi đơn giá tồn của phiếu nhập đó (đơn giá mới= (Giá trị tồn-giá trị giảm)/số lượng tồn)

oChỉ giảm giá trị: Sinh phiếu xuất. Phiếu xuất có chọn chứng từ đối trừ. Phiếu xuất có: Số lượng = 0, đơn giá = 0, giá trị = giá trị điều chỉnh giảm. Phiếu xuất này làm giảm Giá trị của phiếu nhập (chứng từ đối trừ) được chọn đối trừ , do đó làm thay đổi đơn giá tồn của phiếu nhập đó (đơn giá mới =(Giá trị tồn-giá trị giảm)/số lượng tồn)

Phương pháp Nhập trước xuất trước:

Điều chỉnh tăng:

oChỉ tăng số lượng, không thay đổi giá trị: coi là phiếu nhập thông thường có: Số lượng = Số lượng điều chỉnh, đơn giá = 0, giá trị = 0.

oĐiều chỉnh tăng số lượng và giá trị: coi như phiếu nhập thông thường có số lượng = số lượng điều chỉnh, giá trị = Giá trị điều chỉnh, đơn giá = Giá trị/số lượng

oChỉ điều chỉnh tăng giá trị: Có sinh phiếu nhập. Phiếu nhập này không đưa vào tính giá, chỉ cộng giá trị tăng thêm vào giá trị của phiếu nhập còn tồn đầu tiên (tính theo ngày hạch toán của chứng từ nhập sinh ra), do đó làm thay đổi đơn giá tồn của phiếu nhập đó.

Điều chỉnh giảm:

oChỉ giảm số lượng, không thay đổi giá trị: có sinh phiếu xuất kho và coi như phiếu xuất thông thường. Giá trị và số lượng giảm sẽ trừ vào lô nhập xa nhất (còn số lượng) và thay đổi đơn giá của chứng từ nhập đó. Phiếu xuất có: Số lượng = số lượng điều chỉnh, đơn giá = đơn giá khi tính giá, giá trị = đơn giá *Số lượng

oGiảm cả số lượng và giá trị: có sinh phiếu xuất kho nhưng khi tính giá thì KHÔNG cập nhật đơn giá vào chứng từ điều chỉnh này. Phiếu xuất có: Số lượng = số lượng điều chỉnh, đơn giá = giá trị/số lượng, giá trị = giá trị điều chỉnh

oChỉ giảm giá trị:  Có sinh phiếu xuất kho nhưng phiếu xuất kho này trừ giá trị giảm vào giá trị của phiếu nhập còn tồn đầu tiên (tính theo ngày hạch toán của phiếu xuất kho sinh ra) , làm thay đổi đơn giá tồn của phiếu nhập đó.

Phương pháp Bình quân cuối kỳ

Điều chỉnh tăng:

oChỉ tăng số lượng, không thay đổi giá trị: coi là phiếu nhập thông thường có: Số lượng = Số lượng điều chỉnh, đơn giá = 0, giá trị = 0.

oĐiều chỉnh tăng số lượng và giá trị: coi như phiếu nhập thông thường có số lượng = số lượng điều chỉnh, giá trị = Giá trị điều chỉnh, đơn giá = Giá trị/số lượng

oChỉ điều chỉnh tăng giá trị: Có sinh phiếu nhập, giá trị của phiếu nhập được cộng vào tổng giá trị nhập kho khi tính giá.

Điều chỉnh giảm:

oChỉ giảm số lượng, không thay đổi giá trị: có sinh phiếu xuất kho và coi như phiếu xuất thông thường, khi tính giá xuất kho sẽ cập nhật đơn giá vào chứng từ xuất kho này. Phiếu xuất có: Số lượng = số lượng điều chỉnh, đơn giá = đơn giá khi tính giá, giá trị = đơn giá *Số lượng

oGiảm cả số lượng và giá trị: có sinh phiếu xuất kho nhưng khi tính giá thì KHÔNG cập nhật đơn giá vào chứng từ điều chỉnh này. Phiếu xuất có: Số lượng = số lượng điều chỉnh, đơn giá = giá trị/số lượng, giá trị = giá trị điều chỉnh

oChỉ giảm giá trị:  Có sinh phiếu xuất kho. Giá trị của phiếu xuất bị trừ đi khi tính tổng giá trị nhập kho trong kỳ.

Chú ý: Số lượng và giá trị điều chỉnh coi như là số phát sinh trong kỳ.

Lưu ý: Khi chuyển đổi dữ liệu từ phiên bản cũ lên phiên bản R31.11: phần mềm sẽ chuyển đổi các chứng từ điều chỉnh tồn kho của dữ liệu lên giao diện mới. Anh/chị lưu ý cần mở chứng từ điều chỉnh tồn kho, thực hiện lập phiếu nhập (phiếu xuất) tương ứng, sau đó thực hiện lại thao tác tính giá để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.