Phiên bản R38

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R38

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Bổ sung mẫu bảng kê theo Thông tư 39/2016/TT-BTC (bổ sung một số điều của Thông tư 161/2012/TT-BTC)

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BTC bổ sung một số điều của Thông tư 161. Để đáp ứng Thông tư này, phần mềm sẽ:

oBổ sung thêm mẫu "Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT số 39/2016/TT-BTC)"

oThực hiện bổ sung trên tất cả các giao diện mà hiện tại đang cho phép in mẫu bảng kê thanh toán theo Thông tư 161

Để in mẫu "Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT số 39/2016/TT-BTC)", đơn vị vẫn thực hiện trên các giao diện in bảng kê theo Thông tư 161, vào In, chọn đúng mẫu "Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT số 39/2016/TT-BTC)" là được.

R38-4

 

Do mẫu "Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT số 39/2016/TT-BTC)" có thêm 2 cột "Số lượng" và "Định mức", nên khi in mẫu bảng kê, phần mềm sẽ hiển thị giao diện nhập số lượng, định mức tương ứng với các dòng chi tiết trên chứng từ hoặc bảng kê. Người dùng chọn tab 2.Chi tiết số tiền, sau đó nhập thông tin ứng với từng dòng (nếu có)

Sau khi nhập, thông tin trên tab 2.Chi tiết số tiền sẽ được lưu lại theo từng chứng từ, để đảm bảo nếu cần in lại thì người dùng không phải thao tác nhập thêm lần nữa.

 

R38-19

 

Khi nhấn Đồng ý, đơn vị sẽ có mẫu bảng kê như sau:

 

R38-21

 

hmtoggle_plus1Cập nhật thay đổi biểu mẫu thuế GTGT theo Thông tư 26/2015/TT-BTC

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC về việc thay đổi mẫu tờ khai thuế GTGT. Chi tiết mẫu tờ khai thay đổi các điểm sau:

oThay đổi ký hiệu mẫu

oThêm chỉ tiêu Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế [32a]

oThay đổi công thức tính chỉ tiêu [27] mới =[29]+[30]+[32]+[32a]

Phiên bản này cho phép đơn vị lập được tờ khai thuế GTGT theo Thông tư 26/2015/TT-BTC. Để có tờ khai thuế GTGT theo Thông tư 26/2015/TT-BTC, đơn vị vẫn lập bảng kê mua vào, bán ra. Tại bước Lập tờ khai, tích chọn "Thông tư 26/2015"

 

R38-3

 

Sau khi lập tờ khai theo Thông tư 26/2015, đơn vị nhấn In, chọn Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Thông tư số 26/2015/TT-BTC)

 

R38-7

 

Khi đó mẫu tờ khai hiển thị như hình:

R38-8

hmtoggle_plus1Kế toán muốn tách riêng số liệu chỉnh lý quyết toán khi in sổ S03-H: Sổ cái hình thức nhật ký chung để dễ dàng đối chiếu số liệu với bảng cân đối kế toán

Để đáp ứng yêu cầu này, phiên bản R38 đã sửa mẫu S03-H: Sổ cái - Hình thức nhật ký chung. Theo đó phần mềm cho phép khi in sổ S03-H tách riêng được tháng chỉnh lý quyết toán độc lập so với số liệu tháng 12.

Đơn vị có thể xem riêng tháng 12, riêng tháng chỉnh lý, hoặc in riêng quý IV, riêng cả năm và in tháng 12, Quý IV, Cả năm bao gồm tháng chỉnh lý quyết toán.

Khi đó tham số báo cáo S03-H như sau:

 

R38-1

 

Tích In tháng chỉnh lý quyết toán: Sổ chỉ hiển thị các chứng từ của tháng chỉnh lý

Tích Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán: Số liệu của sổ sẽ gồm chứng từ thuộc kỳ báo cáo đã chọn và các chứng từ thuộc tháng chỉnh lý quyết toán. Lưu ý: Tùy chọn này chỉ tích được khi kỳ báo cáo cần xem đến ngày 31.12.

hmtoggle_plus1Kế toán tổng hợp muốn xuất khẩu báo cáo tài chính quý IV để nộp báo cáo cho cấp trên tổng hợp vào phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2014 thì không bao gồm các chứng từ trong thời gian chỉnh lý quyết toán để báo cáo phản ánh đúng số liệu

Ở phiên bản này, khi xuất khẩu báo cáo tài chính kỳ quý IV hoặc cả năm, đơn vị có thể tùy chọn có xuất khẩu bao gồm tháng chỉnh lý quyết toán hay không, để đáp ứng yêu cầu của đơn vị chủ quản.

Theo đó:

oTùy chọn này chỉ chọn được khi kỳ xuất khẩu là quý IV hoặc cả năm.

oTùy chọn được áp dụng chung cho tất cả các báo được chọn để xuất khẩu.

Khi tích chọn: Số liệu báo cáo bao gồm số liệu chỉnh lý (như hiện tại)

Khi bỏ tích chọn: Số liệu không bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán (như khi in báo cáo không tích bao gồm tháng chỉnh lý)

 

R38-2

 

Chi tiết hướng dẫn xuất khẩu báo cáo tài chính trên phần mềm, đơn vị có thể xem tại đây.

hmtoggle_plus1Cập nhật mẫu Đề nghị cam kết chi và Điều chỉnh cam kết chi theo Thông tư 40/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 113/2003/TT-BTC và biểu mẫu Thông tư 08/2013/TT-BTC

Để đáp ứng theo Thông tư 40/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 113/2003/TT-BTC và biểu mẫu Thông tư 08/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, phiên bản này cho phép đơn vị in Đề nghị cam kết chi và Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi theo Thông tư 40/2016/TT-BTC.

Theo đó tại các giao diện liên quan, đều bổ sung thông tin chung của Cam kết chi để đơn vị có thể khai báo và nhập liệu đầy đủ, phục vụ việc in Đề nghị cam kết chi và Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi theo Thông tư 40/2016/TT-BTC. Cụ thể bổ sung trên các giao diện:

1.Nhập cam kết chi ban đầu, chi tiết xem tại đây.

2.Đề nghị cam kết chi, chi tiết xem tại đây

3.Điều chỉnh cam kết chi, chi tiết xem tại đây.

Sau khi thực hiện Đề nghị cam kết chi, đơn vị có thể in mẫu C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (TT số 40/2016/TT-BTC) bằng cách nhấn nút In trên thanh công cụ ngay tại giao diện nhập liệu. Mẫu Đề nghị cam kết chi theo Thông tư 40 sẽ hiển thị như hình.

 

R38-22

 

Sau khi thực hiện Điều chỉnh cam kết chi, đơn vị có thể in mẫu C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi (TT số 40/2016/TT-BTC) bằng cách nhấn nút In trên thanh công cụ ngay tại giao diện nhập liệu. Mẫu giấy điều chỉnh số liệu cam kết chi theo thông tư 40 sẽ hiển thị như hình.

 

R38-24

hmtoggle_plus1 Kế toán muốn sắp xếp thứ tự các chứng từ trên báo cáo thống kê chứng từ kế toán theo mong muốn để dễ kiểm tra đối chiếu chứng từ

Báo cáo thống kê chứng từ kế toán trên phần mềm giúp kế toán có thể duyệt lại các chứng từ đã nhập trong tháng, để kiểm tra đối chiếu lại việc nhập liệu trên phần mềm.

Phiên bản này cho phép kế toán có thể tùy chọn sắp xếp thứ tự ưu tiên trên Thống kê chứng từ kế toán, giúp cho việc kiểm tra đối chiếu được dễ dàng.

Để thực hiện sắp xếp theo mong muốn, sau khi in báo cáo, đơn vị tích vào nút Sắp xếp trên thanh công cụ.

Đơn vị có thể sử dụng các chức năng trên cửa sổ Sắp xếp trên chứng từ để thực hiện sắp xếp theo thứ tự mong muốn.

 

R38-20

 

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, đơn vị nhấn Đồng ý để báo cáo hiển thị lại theo thứ tự mới sắp xếp.