Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Bảng kê chứng từ thanh toán >

Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.

image730image731

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Khoảng thời gian

Chọn khoảng thời gian lấy các chứng từ lên bảng kê

Diễn giải

Nội dung chính của bảng kê

Ngày lập

Ngày lập bảng kê

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà số liệu trên bảng kê được lên sổ, báo cáo

Số CT

Số chứng từ, tức số của bảng kê

Bảng kê

Bảng danh sách các chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Nguồn

Thông tin về nguồn của các chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Chương

Thông tin về chương của các chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Loại

Thông tin về loại của các chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Khoản

Thông tin về khoản của các chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Mục

Thông tin về mục của các chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Tiểu mục

Thông tin về tiểu mục của các chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Cấp phát

Thông tin về hình thức cấp phát của các chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Nghiệp vụ

Thông tin về nghiệp vụ của các chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Ngày CT

Ngày chứng từ của các chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Số CT

Số chứng từ của các chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Diễn giải

Nội dung của chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Thanh toán

Thực hiện thanh toán các chứng từ trong bảng kê đã chọn

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

-       Kích chuột vào biểu tượng image732 trên thanh công cụ để nhập bảng kê mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

-       Chọn khoảng thời gian để lấy các chứng từ lên bảng kê.

-       Nhập diễn giải, ngày lập bảng kê, ngày hạch toán,…

-       Sau khi NSD chọn khoảng thời gian, những chứng từ có cột nghiệp vụ chọn là “Tạm ứng đã cấp dự toán” sẽ lên trang Bảng kê. NSD tích chọn những chứng từ cần lấy vào bảng kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu bảng kê mới.

-       Để thực hiện việc thanh toán chứng từ hiển thị trên bảng kê đã chọn, NSD chọn bảng kê chứng từ cần thanh toán bằng cách tích chọn ô vuông image733 bên trái chứng từ muốn thanh toán sau đó kích chuột vào nút image728 trên thanh công cụ.

8 Sửa Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

-       Kích chuột vào biểu tượng image734 trên thanh công cụ để để bỏ thanh toán chứng từ (nếu chứng từ đó đã được thanh toán).

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

-       Kích chuột vào biểu tượng image734 trên thanh công cụ để để bỏ thanh toán chứng từ (nếu chứng từ đó đã được thanh toán).

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách, xuất hiện hộp hội thoại:

image729

-       Chọn cách hiển thị Mã nguồn.

-       Kích chuột vào “Ghi nhớ” nếu muốn Mã nguồn đã chọn được hiển thị ở lần in sau.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để in chứng từ vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.