Bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu – ghi chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Bảng kê chứng từ thanh toán >

Bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu – ghi chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu – ghi chi.

image735

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Khoảng thời gian

Chọn khoảng thời gian lấy các chứng từ lên bảng kê

Diễn giải

Nội dung chính của bảng kê

Ngày lập

Ngày lập bảng kê

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà số liệu trên bảng kê được lên sổ, báo cáo

Số CT

Số chứng từ, tức số của bảng kê

1. Bảng kê

Liệt kê những chứng từ đã lập với cột nghiệp vụ chọn là “Ghi thu – ghi chi”

2. Thanh toán

Thực hiện việc thanh toán chứng từ ghi thu-ghi chi

3. Chứng từ kết chuyển

Liệt kê những chứng từ sau khi đã kết chuyển

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một Bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu – ghi chi

-       Kích chuột vào biểu tượng image683 trên thanh công cụ để nhập bảng kê mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

-       Chọn khoảng thời gian để lấy các chứng từ lên bảng kê.

-       Nhập diễn giải, ngày lập bảng kê, ngày hạch toán,…

-       Sau khi NSD chọn khoảng thời gian, những chứng từ có cột nghiệp vụ chọn là “Ghi thu – ghi chi” sẽ lên trang Bảng kê. NSD tích chọn những chứng từ cần lấy vào bảng kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu bảng kê.

-       Để thực hiện việc thanh toán cho các chứng từ trong bảng kê đã chọn, NSD kích chuột vào biểu tượng image728 trên thanh công cụ.

-       Sau khi kích chuột vào nút image728 trên thanh công cụ, tất cả các thông tin về các chứng từ trong bảng kê đã thanh toán chuyển toàn bộ thành các chứng từ kết chuyển.

8 Sửa Bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu – ghi chi

-       Kích chuột vào biểu tượng image728 để bỏ thanh toán chứng từ (nếu chứng từ đó đã được thanh toán).

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa Bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu – ghi chi

-       Kích chuột vào biểu tượng image728 để bỏ thanh toán chứng từ (nếu chứng từ đó đã được thanh toán).

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách, xuất hiện hộp hội thoại:

image729

-       Chọn cách hiển thị Mã nguồn.

-       Kích chuột vào “Ghi nhớ” nếu muốn Mã nguồn đã chọn được hiển thị ở lần in sau.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để in chứng từ vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.