Chuyển khoản kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Chuyển khoản kho bạc >

Chuyển khoản kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ chuyển khoản kho bạc tại đơn vị.

image705

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đơn vị trả tiền

Thông tin về đơn vị trả tiền chuyển khoản bao gồm thông tin về chương trình mục tiêu và thông tin về số tài khoản ngân hàng, kho bạc

CTMT

Chương trình mục tiêu

Tài khoản số

Số tài khoản ngân hàng, kho bạc

Đơn vị nhận tiền

Thông tin về đơn vị nhận tiền chuyển khoản bao gồm thông tin về tên của đơn vị nhận tiền, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng, kho bạc của đơn vị nhận tiền

Đơn vị nhận

Tên đơn vị nhận tiền

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị nhận tiền

Tài khoản số

Số tài khoản ngân hàng, kho bạc của đơn vị nhận tiền

Lý do chi

Lý do chi chuyển khoản kho bạc

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ

Ngày giấy rút

Ngày phát sinh chứng từ rút dự toán. Thông tin này được tự động lấy từ giấy rút dự toán mà NSD đã chọn, NSD không được phép sửa.

Số giấy rút

Số chứng từ rút dự toán. Thông tin này được tự động lấy từ giấy rút dự toán mà NSD đã chọn, NSD không được phép sửa.

1. Hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ chuyển khoản kho bạc của đơn vị. Ngoài 04 cột thông tin dùng chung với trang Thống kê đó là Diễn giải, TK Nợ, TK Có và Số tiền thu được, trang Hạch toán gồm các thông tin về Nguồn kinh phí, Chương ngân sách, Khoản, Mục, Tiểu mục, Hình thức cấp phát kinh phí và Phân loại nghiệp vụ kế toán.

2. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ chuyển khoản kho bạc của đơn vị. Ngoài 04 cột thông tin dùng chung với trang Hạch toán đó là Diễn giải, TK Nợ, TK Có và Số tiền, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng nhận tiền, Hoạt động sự nghiệp, Dự án và Mã thống kê chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Chuyển khoản kho bạc

-       Kích chuột vào biểu tượng image683 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới, xuất hiện hộp hội thoại Chọn giấy rút dự toán. Kích chọn giấy rút rồi nhấn nút <<Chọn>>. (Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện các thao tác này)

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập nội dung chính của chứng từ chuyển khoản kho bạc vào ô Diễn giải.

-       Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Nhập số chứng từ.

      Nhập thông tin chi tiết:

Trang Hạch toán:

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có.

-       Nhập số tiền của nghiệp vụ phát sinh vào cột Số tiền.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

-       Nhập hoặc chọn mã Chương ngân sách bằng cách nhấn nút image289 ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

-       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút image289 ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

-       Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn hình thức cấp phát của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Cấp phát.

-       Nhập hoặc chọn phân loại nghiệp vụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nghiệp vụ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin về Diễn giải, TK Nợ, TK Có và Số tiền được tự động cập nhật theo trang Hạch toán.

-       Nhập hoặc chọn đối tượng nhận tiền bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đối tượng, xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

Trên hộp hội thoại Chuyển khoản kho bạc, NSD cũng có thể thêm mới một chứng từ Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa hoặc Chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định bằng cách: nhấn chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng Thêm rồi chọn loại chứng từ cần thêm trong danh sách sổ xuống.

8 Sửa chứng từ Chuyển khoản kho bạc

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Chuyển khoản kho bạc

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

Chương trình cung cấp cho NSD mẫu Giấy rút dự toán ngân sách theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước. Để in được mẫu Giấy rút dự toán này trên màn hình giao diện chứng từ Chuyển khoản kho bạc, NSD nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ, sau đó chọn Giấy rút dự toán ngân sách (QĐ 120/2008).

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.