Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Chuyển khoản kho bạc >

Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ chuyển khoản kho bạc để trả tiền mua vật tư hàng hóa.

image706

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đơn vị trả tiền

Thông tin về đơn vị trả tiền chuyển khoản bao gồm thông tin về chương trình mục tiêu và thông tin về số tài khoản ngân hàng, kho bạc

CTMT

Chương trình mục tiêu

Tài khoản số

Số tài khoản ngân hàng, kho bạc

Đơn vị nhận

Chọn đơn vị nhận tiền trong danh sách. Trong trường hợp đơn vị chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới đơn vị ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị nhận tiền

Tài khoản số

Số tài khoản ngân hàng, kho bạc của đơn vị nhận tiền

Lý do chi

Lý do chi chuyển khoản kho bạc

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ

Số PN

Số phiếu nhập kho vật tư hàng hóa

Ngày giấy rút

Ngày phát sinh chứng từ rút dự toán. Thông tin này được tự động lấy từ giấy rút dự toán mà NSD đã chọn, NSD không được phép sửa.

Số giấy rút

Số chứng từ rút dự toán. Thông tin này được tự động lấy từ giấy rút dự toán mà NSD đã chọn, NSD không được phép sửa.

1. Hàng tiền

Bao gồm các cột thông tin liên quan đến hàng và tiền của nghiệp vụ mua vật tư hàng hóa. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã hàng và Diễn giải, trang Hàng tiền gồm các thông tin về Kho hàng, TK Nợ, TK Có, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá và Thành tiền…

2. MLNS

Bao gồm các cột thông tin liên quan đến việc hạch toán nghiệp vụ chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã hàng và Diễn giải, trang MLNS gồm các thông tin về Nguồn kinh phí, Chương ngân sách, Khoản, Mục, Tiểu mục, Hình thức cấp phát kinh phí và Phân loại nghiệp vụ kế toán.

3. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ mua vật tư hàng hóa. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã hàng và Diễn giải, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng nhận tiền, Hoạt động sự nghiệp, Dự án và Mã thống kê chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa

-       Kích chuột vào biểu tượng image698 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới, xuất hiện hộp hội thoại Chọn giấy rút dự toán. Kích chọn giấy rút rồi nhấn nút <<Chọn>>. (Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện các thao tác này)

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập thông tin đơn vị nhận tiền, địa chỉ của đơn vị đó, lý do chi tiền và thông tin kèm theo.

-       Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Nhập số chứng từ và số phiếu nhập kho vật tư hàng hóa.

      Nhập thông tin chi tiết:

Trang Hàng tiền:

-       Nhập hoặc chọn mã vật tư hàng hóa bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã hàng, xuất hiện danh sách các vật tư hàng hóa đã được khai báo trong Danh mục\Vật tư, hàng hóa.

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ mua vật tư hàng hóa vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn mã kho hàng bằng cách nhấn nút image289 ở cột Kho, xuất hiện danh sách các kho đã được khai báo trong Danh mục\Kho.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có.

-       Nhập đơn vị tính của vật tư hàng hóa vào cột ĐVT.

-       Nhập số lượng vật tư hàng hóa vào cột Số lượng.

-       Nhập giá của một đơn vị vật tư hàng hóa vào cột Đơn giá.

-       Cột Thành tiền được tự động tính theo công thức: Thành tiền = Số lượng x Đơn giá.

Trang MLNS:

-       Các thông tin về Mã hàng và Diễn giải được tự động cập nhật theo trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

-       Nhập hoặc chọn mã Chương bằng cách nhấn nút image289 ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương. Chọn Chương sử dụng bằng cách nhấn chuột vào Chương đó. Trong trường hợp chưa có Chương sử dụng NSD phải thoát khỏi hộp hội thoại Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương tìm chọn Chương cần sử dụng và đánh dấu vào ô "Được sử dụng".

-       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút image289 ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản. Trong trường hợp chưa có Khoản sử dụng NSD phải thoát khỏi hộp hội thoại Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản tìm chọn Khoản cần sử dụng và đánh dấu vào ô "Được sử dụng".

-       Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn hình thức cấp phát của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Cấp phát.

-       Nhập hoặc chọn phân loại nghiệp vụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nghiệp vụ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin về Mã hàng và Diễn giải được tự động cập nhật theo trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn đơn vị nhận tiền bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đối tượng, xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp. Nếu trước đó NSD đã chọn thông tin Đơn vị nhận, thông tin này sẽ được tự động cập nhật vào đây.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa chứng từ Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… hoặc để sinh giấy rút dự toán ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.