Danh sách loại khách hàng, nhà cung cấp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Khách hàng, nhà cung cấp > Thêm mới Khách hàng, nhà cung cấp >

Danh sách loại khách hàng, nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD chọn loại cho khách hàng, nhà cung cấp đang thêm mới.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên hộp hội thoại Thêm mới hoặc Sửa Khách hàng, nhà cung cấp, nhấn nút image603 bên phải ô Loại KH, NCC, xuất hiện hộp hội thoại:

image604

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn

Tích chọn để xác định loại phù hợp

Mã loại KH, NCC

Mã loại khách hàng, nhà cung cấp

Tên loại KH, NCC

Tên của khách hàng, nhà cung cấp

Đồng ý

Thực hiện việc chọn loại

Huỷ bỏ

Không thực hiện việc chọn loại

-       Tích chọn Loại khách hàng, nhà cung cấp thích hợp.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện chọn loại.

Xem thêm

Thêm mới Khách hàng, nhà cung cấp

Sửa Khách hàng, nhà cung cấp

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.