Nhân bản khoản lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ > Khoản lương >

Nhân bản khoản lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Bổ sung thêm Khoản thu nhập, khấu trừ theo thực tế phát sinh tại đơn vị.

Hướng dẫn các thực hiện

-       Chọn Khoản lương có các thông tin gần giống với Khoản lương mới

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Khoản lương với tất cả thông tin của Khoản lương gốc.

-       Sửa lại các thông Khoản lương mới cho đúng

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Cán bộ mới.

Xem thêm

Thêm mới khoản lương

Thiết lập công thức tính lương