Thêm Công trình, Hạng mục công trình

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Chương trình mục tiêu, Dự án >

Thêm Công trình, Hạng mục công trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Khai báo các Công trình, Hạng mục công trình của Dự án đầu tư.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-        Tại màn hình danh sách Chương trình mục tiêu, Dự án, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, Chọn Công trình, HMCT, xuất hiện hộp hội thoại:

Congtrinh

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

-Chọn Loại là Công trình nếu muốn thêm Công trình thuộc Dự án, Chọn Loại là Hạng mục công trình nếu muốn thêm Hạng mục công trình thuộc Công trinh.
-Trường hợp thêm Công trình

 -        Nhập Mã, Tên Công trình

 -        Chọn Thuộc dự án là thông tin Dự án của công trình

 -        Nhập các thông tin khác của Công trình bao gồm: Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Nhà thầu, Địa chỉ nhà thầu, Diễn giải

-Trường hợp thêm Hạng mục công trình

 -        Nhập Mã, Tên Hạng mục công trình

 -        Chọn Thuộc Công trình là thông tin Công trình của Hạng mục

 -        Nhập các thông tin khác của Công trình bao gồm: Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Nhà thầu, Địa chỉ nhà thầu, Diễn giải

-Nhấn nút <<Cất>> để lưu Công trình/Hạng mục công trình mới mới.

Xem thêm

Thêm Dự án

Thêm Công trình/ Hạng mục Công trình

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.