Nhập khẩu danh sách cán bộ nâng lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Truy lĩnh lương >

Nhập khẩu danh sách cán bộ nâng lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Ghi nhận danh sách cán bộ nâng lương được truy lĩnh trong tháng từ file Excel vào phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện

-        Trên màn hình Xác định cán bộ truy lĩnh lương thay vì thực hiện lựa chọn cán bộ vào danh sách, thực hiện bấm <<Nhập khẩu>> trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình nhập khẩu

NK1

-        Chọn tệp nguồn, sheet dữ liệu nhập khẩu, và xác định vùng dữ liệu nhập khẩu bằng cách nhập Dòng tiêu đề là dòng thứ mấy trên tệp nguồn. Bấm <<Tiếp theo >> để chuyển sang bước Ghép cột dữ liệu

nk2

-       Chọn cột dữ liệu trên tệp nguồn với các cột tương ứng trên phần mềm. Lưu ý: Phần mềm sẽ căn cứ vào thông tin Mã cán bộ để thực hiện nhập khẩu, do đó, bắt buộc phải ghép cột này. Đồng thời, mã cán bộ trên tệp nhập khẩu phải khớp với mã cán bộ trong danh sách cán bộ của phần mềm.

-       Bấm <<Tiếp theo>> để sang bước kiểm tra dữ liệu. Phần mềm sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và trả về danh sách các dòng dữ liệu không hợp lệ bao gồm: các dòng có Mã cán bộ chưa tồn tại trong danh sách hoặc các cột khấu trừ không đúng định dạng. Lưu ý: Trường hợp tệp nhập khẩu không có dòng dữ liệu nào không hợp lệ, chương trình sẽ thực hiện nhập khẩu toàn bộ dữ liệu vào danh sách cán bộ truy lĩnh lương mà không qua bước này.

nk3

-       Thực hiện sửa lại các dòng dữ liệu cho hợp lệ, bấm <<Thực hiện>> để thực hiện nhập khẩu.

-       Chương trình sẽ nhập khẩu thông tin về mức thay đổi, thời gian tính truy lĩnh của từng cán bộ và thông báo kết quả nhập khẩu.

-       Trường hợp chương trình không nhập khẩu thành công toàn bộ dữ liệu trên tệp nhập khẩu vào phần mềm, bấm <<Tại đây>> để xem danh sách các dòng dữ liệu đó.

-Bấm <<Đóng>> để kết thúc quá trình nhập khẩu.