Thông báo Sửa bảng lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Tính lương >

Thông báo Sửa bảng lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Nghiệp vụ

Sau khi NSD sửa lại số tiền trên bảng lương đối với bảng lương đã có chứng từ hạch toán chi phí, chứng từ trả lương, chứng từ trả lương, chứng từ thanh toán bảo hiểm, thuế sẽ làm sai lệch thông tin -> chức năng này có mục đích thông báo cho người dùng biết cần phải thực hiện thao tác những gì sau khi thực hiện sửa bảng lương

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-  Chỉ khi nào NSD thực hiện sửa số tiền của bảng lương đã có chứng từ phát sinh (hạch toán chi phí lương, trả lương, thanh toán bảo hiểm) thì chương trình mới thực hiện thông báo.

- Sau khi thực hiện sửa bảng lương -> NSD nhấn cất bảng lương -> chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau:

R20-8

 

- Việc sửa số liệu trên bảng lương ảnh hưởng đến số liệu của bảng tính thuế vì vậy kế toán cần thực hiện lập lại vào bảng tính thuế và cập nhật lại bảng lương nếu có.

- Đối với bảng lương đã có chứng từ phát sinh (chứng từ hạch toán chi phí lương, chứng từ thanh toán bảo hiểm, kinh phí công đoàn, chứng từ trả lương) thì để đảm bảo tính đúng đắn của số liệu NSD cần phải thực hiện lập lại các chứng từ này. Trên giao diện thông báo NSD có thể xem nhanh các chứng từ liên quan đến bảng lương bằng cách chọn chứng từ rồi nhấn vào <Xem chứng từ>, NSD xem và trường hợp muốn xóa chứng từ thì thực hiện xóa ngay trên giao diện chi tiết của chứng từ.

- Trong trường hợp NSD muốn lưu lại các chứng từ liên quan đến bảng lương để kiểm tra sau hoặc để kiểm tra dễ dàng hơn thì nhấn nút <Xuất khẩu> để thực hiện xuất khẩu các chứng từ liên quan

- Sau khi kiểm tra các ảnh hưởng của việc sửa bảng lương, NSD nhấn <Đồng ý> để cất bảng lương và nhấn <Hủy bỏ> để hủy bỏ thao tác cất bảng lương