Khi có cán bộ nghỉ không lương, nghỉ ốm

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương > Tính lương hàng tháng > Các trường hợp đặc biệt >

Khi có cán bộ nghỉ không lương, nghỉ ốm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Nghiệp vụ

o Cuối tháng kế toán nhận được bảng tổng hợp chấm công của bộ phận tổ chức, kế toán thực hiện khai báo tổng hợp chấm công trên phần mềm để thực hiện tính lương

o Việc tổng hợp này phải được thực hiện trước khi tính lương cán bộ. Khi tính lương cán bộ chương trình căn cứ vào số ngày nghỉ của cán bộ để tính số tiền nghỉ không lương.

Hướng dẫn tổng hợp chấm công ngày nghỉ của cán bộ

oXem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oĐể tính lương cho cán bộ nghỉ ốm, nghỉ không lương và cán bộ có phát sinh khoản làm thêm, làm đêm anh/chị cần tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm, làm đêm của cán bộ.

o Việc tổng hợp chấm công ngày nghỉ được thực hiện một trong hai trường hợp sau:

hmtoggle_plus1Khi nhận được bảng tổng hợp chấm công bằng excel của bộ phận tổ chức

Anh chị vào phân hệ Tiền lương\Bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm, làm đêm Thực hiện thêm mới bảng tổng hợp ngày nghỉ làm thêm làm đêm

Chọn tháng tổng hợp chấm công

Chọn loại bảng tổng hợp chấm công là ngày nghỉ

R24-06

 

Nhấn <Nhập khẩu> chương trình xuất hiện màn hình nhập khẩu bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm, làm đêm

Trên giao diện Bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm, làm đêm anh/chị chọn Nhập khẩu, chương trình xuất hiện màn hình chọn nguồn

    Nk2.1

Chọn tệp nguồn, sheet dữ liệu nhập khẩu, và xác định vùng dữ liệu nhập khẩu bằng cách nhập Dòng tiêu đề là dòng thứ mấy trên tệp nguồn. Bấm <<Tiếp theo >> để chuyển sang bước Ghép cột dữ liệu

Nk2.2

Chọn cột dữ liệu trên tệp nguồn với các cột tương ứng trên phần mềm. Lưu ý: Phần mềm sẽ căn cứ vào thông tin Mã cán bộ để thực hiện nhập khẩu kết quả tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm giờ cho từng cán bộ, do đó, bắt buộc phải ghép cột này, đồng thời, mã cán bộ trên tệp nhập khẩu phải khớp với mã cán bộ trong danh sách cán bộ của phần mềm.

Bấm <<Thực hiện>> để nhập khẩu dữ liệu từ file Excels vào phần mềm.

Phần mềm sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, thực hiện nhập khẩu dữ liệu hợp lệ vào màn hình nhập tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm và trả về danh sách các dòng dữ liệu không hợp lệ bao gồm: các dòng có Mã cán bộ chưa tồn tại trong danh sách hoặc các cột kết quả tổng hợp không đúng định dạng.

nk2.3

Thực hiện sửa lại các dòng dữ liệu cho hợp lệ, bấm <<Thực hiện>> để tiếp tục nhập khẩu các dòng dữ liệu lỗi.

Bấm <<Đóng>> để kết thúc quá trình nhập khẩu.

hmtoggle_plus1Khi nhận được bảng tổng hợp chấm công bằng giấy của bộ phận tổ chức

Anh chị vào phân hệ Tiền lương\Bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm, làm đêm Thực hiện thêm mới bảng tổng hợp ngày nghỉ làm thêm làm đêm

Chọn tháng tổng hợp chấm công

Chọn loại bảng tổng hợp chấm công là ngày nghỉ

Trên màn hình Bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm, làm đêm chọn loại bảng cần tổng hợp, sau đó Chọn cán bộ (chú ý: chỉ chọn cán bộ có ngày nghỉ)

R21-25

Nhập số ngày nghỉ, số giờ làm thêm, làm đêm của từng cán bộ, sau đó bấm <<Cất>>

oSau khi khai báo số ngày nghỉ, làm thêm, làm đêm của cán bộ khi tính lương chương trình sẽ căn cứ vào bảng tổng hợp này để tính trừ lương ngày nghỉ của cán bộ.

oChú ý: Đối với các khoản lương khi nghỉ ốm hoặc nghỉ không lương không được hưởng, thì khi khai báo khoản lương, anh chị tích vào ô tương ứng: Tại nhóm "Không tính lương khi nghỉ"

Nếu nghỉ không lương không được hưởng: Tích ô "Nghỉ không lương"

Nếu nghỉ ốm không được hưởng: Tích ô "Nghỉ ốm"

pcdochai

 

 

o Sau khi khai báo số ngày công nghỉ không lương, nghỉ ốm kế toán thực hiện tính lương cho tháng đó, chi tiết xem tại đây

 

Lên đầu trang