Hệ thống tài khoản

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Hệ thống tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo quy định chung của Bộ Tài chính. Tuy nhiên NSD có thể sửa đổi, thêm mới để có một hệ thống tài khoản phù hợp với yêu cầu hạch toán của đơn vị.

Việc thiết lập hệ thống tài khoản phải được thực hiện ngay từ đầu, trước khi nhập số dư và hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Phần này đòi hỏi người phụ trách kế toán phải tư duy khái quát được nhiệm vụ thu thập và cung cấp thông tin tài chính của đơn vị, để từ đó có cách tổ chức mở tài khoản chi tiết một cách khoa học và thuận tiện, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý thông tin tài chính của đơn vị.

Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu hạch toán cụ thể, đơn vị sẽ quyết định mở chi tiết cho những tài khoản nào? mở bao nhiêu tiết khoản? gồm những tiết khoản nào?

image84

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, hoặc kích chuột vào biểu tượng Hệ thống tài khoản trên sơ đồ quy trình của phân hệ Sổ cái, xuất hiện màn hình Hệ thống tài khoản. Tại màn hình Hệ thống tài khoản, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Chuyển tài khoản hạch toán, Tìm kiếm, Nạp, Mở rộng, Thu gọn và In.

      Thêm mới Tài khoản:

-       Kích chuột vào biểu tượng image85 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Thêm mới Tài khoản, nhập thông tin vào các ô nhập liệu có dấu (*).

-       Nhập thông tin vào các ô nhập liệu khác (nếu có).

-       Nhấn nút “Cất” để lưu Tài khoản mới.

      Sửa Tài khoản:

-       Kích chọn tài khoản cần sửa.

-       Kích chuột vào biểu tượng image86 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Tài khoản, sửa các thông tin cần thiết.

-       Nhấn nút “Cất” để lưu thông tin vừa sửa.

      Xóa Tài khoản:

-       Kích chọn tài khoản cần xóa.

-       Kích chuột vào biểu tượng image87 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn “Yes”.

      Chuyển tài khoản hạch toán:

-       Tại màn hình Hệ thống tài khoản, chọn tài khoản cần chuyển số liệu hoặc danh mục sau đó kích chuột phải chọn Chuyển tài khoản hạch toán.

-       Tích chọn:

-       Tích chọn mục Chuyển dữ liệu danh mục: để chuyển toàn bộ dữ liệu danh mục của tài khoản cũ sang tài khoản mới.

-       Tích chọn mục Chuyển số dư: để chuyển số dư của tài khoản cũ sang tài khoản mới.

-       Tích chọn mục Chuyển phát sinh trên chứng từ: để chuyển toàn bộ số phát sinh của tài khoản cũ sang tài khoản mới. Chọn khoảng thời gian phát sinh chứng từ có liên quan đến tài khoản chuyển đổi.

-       Tích chọn mục Chuyển trên công thức báo cáo: để chuyển tài khoản cũ sang tài khoản mới trên công thức báo cáo.

-       Nhấn nút “Thực hiện” để tiến hành chuyển đổi tài khoản hạch toán.

Trong trường hợp NSD muốn chuyển các tài khoản con thành tài khoản cha, thì sau khi tích chọn tất cả các tài khoản con đó, NSD phải tích chọn vào mục Xóa tài khoản sau khi chuyển trước khi tiến hành chuyển đổi.

      Tìm kiếm Tài khoản:

-       NSD có thể tìm nhanh đến tài khoản nào đó bằng cách kích chuột vào biểu tượng image88 trên thanh công cụ, sau đó nhập điều kiện tìm kiếm thích hợp. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm và thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến trên màn hình.

      Nạp:

-       Khi muốn cập nhật dữ liệu mới nhất, kích chuột vào biểu tượng image89  trên thanh công cụ.

      Mở rộng:

-       NSD có thể hiển thị nhanh tất cả các tài khoản tổng hợp và tài khoản con bằng cách kích chuột vào biểu tượng image90 trên thanh công cụ.

      Thu gọn:

-       Khi muốn chỉ hiển thị các tài khoản tổng hợp, kích chuột vào biểu tượng image91 trên thanh công cụ.

      In:

-       Để in danh sách các tài khoản, kích chuột vào biểu tượng image92 trên thanh công cụ.

Hệ thống tài khoản trong MISA Mimosa.NET 2014 đã mở tới bậc 2, bậc 3. Vì vậy trước khi quyết định mở thêm tiết khoản cho hệ thống tài khoản của đơn vị, NSD phải xem xét toàn bộ các tài khoản chi tiết trong hệ thống tài khoản của MISA.

Ví dụ: TK 112 đã mở tiết khoản tới bậc 2, gồm có:

-       Tài khoản 1121 “Tiền Việt Nam”.

-       Tài khoản 1122 “Ngoại tệ”.

-       Tài khoản 1123 “Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý”.

Đơn vị có thể mở tiết khoản bậc 4 cho TK 1121 tùy thuộc vào yêu cầu quản lý tiền gửi của đơn vị, cụ thể NSD có thể mở tiết khoản cho TK 1121 “Tiền Việt Nam” (Tài khoản bậc 3) như sau:

-       TK 1121.01 - Tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp.

-       TK 1121.02 - Tiền mặt tại Ngân hàng BIDV.

Trong Hệ thống kế toán của MISA có một số tài khoản không nhất thiết phải mở thêm tiết khoản mà vẫn có thể theo dõi chi tiết:

-       Đối với TK 111, NSD không cần mở chi tiết tài khoản mà vẫn có thể xem được sổ quỹ tiền mặt theo từng loại quỹ (tiền ngân sách, quỹ tiền thu học phí, loại quỹ khác…) khi tích chọn tài khoản đó chi tiết theo Loại quỹ:

image93

-       Đối với TK 152, NSD không cần mở chi tiết tài khoản mà vẫn có thể theo dõi được chi tiết các loại nguyên vật liệu trên các báo cáo liên quan khi tích chọn tài khoản đó chi tiết theo VTHH, CCDC tồn kho.

-       Đối với TK 153, NSD không cần mở chi tiết tài khoản mà vẫn có thể theo dõi được chi tiết các loại công cụ dụng cụ trên các báo cáo liên quan khi tích chọn tài khoản đó chi tiết theo VTHH, CCDC tồn kho..

-       Đối với TK 211, NSD không cần mở chi tiết tài khoản mà vẫn có thể theo dõi được chi tiết các loại tài sản cố định hữu hình trên các báo cáo liên quan khi tích chọn tài khoản đó chi tiết theo Tài sản cố định.

-       Đối với các TK 311, 312, 331, NSD không cần mở chi tiết tài khoản mà vẫn có thể theo dõi được chi tiết công nợ phải thu, phải trả của nhà cung cấp, của khách hàng, của nhân viên trên các báo cáo liên quan khi tích chọn tài khoản đó chi tiết theo Đối tượng.

-       Đối với các TK 461, 462, 661, 662, NSD không cần mở chi tiết tài khoản  mà vẫn có thể xem được sổ cái tài khoản và các báo cáo theo từng nguồn khi tích chọn tài khoản đó chi tiết theo Nguồn, Loại khoản, Mục, Tiểu mục hoặc Dự án,…

-       Đối với các TK 5111, 5112, 5118, NSD không cần mở chi tiết tài khoản mà vẫn có thể theo dõi được chi tiết các khoản thu trên các báo cáo liên quan khi tích chọn tài khoản đó chi tiết theo Hoạt động.

Việc thiết lập hệ thống tài khoản phải được thực hiện ngay từ đầu trước khi nhập số dư tài khoản và trước khi nhập chứng từ kế toán trên các phần hành của menu Nghiệp vụ.

Đối với đơn vị hạch toán đơn giản thường chỉ cần kiểm tra lại thông tin chi tiết về tài khoản của một số tài khoản được sử dụng hạch toán trong đơn vị. NSD chỉ nên mở tiết khoản cho các tài khoản chi tiết đã được thiết lập trong hệ thống tài khoản. Trong trường hợp NSD mở tiết khoản không đúng có thể dẫn đến số liệu trên một số báo cáo sẽ không chính xác.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.