Tài khoản

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Danh mục tài khoản bao gồm các danh mục nhỏ sau:

oHệ thống tài khoản: Chương trình đã mặc định hệ thống tài khoản theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC. Tuy nhiên, trong trường hợp đơn vị muốn theo dõi chi tiết hơn thì anh/chị vào danh mục này để khai báo.

oNhóm tài khoản: Khai báo danh sách nhóm tài khoản và tính chất của mỗi nhóm tài khoản.

oTài khoản kết chuyển: Giúp anh/chị khai báo các loại kết chuyển, định khoản tương ứng với mỗi kết chuyển.

oTài khoản ngầm định: Giúp anh/chị khai báo tài khoản ngầm định trên mỗi giao diện. Khi tạo mới dữ liệu chương trình đã mặc định mang đi các bút toán ngầm định trên từng giao diện. Tuy nhiên, trong trường hợp anh/chị muốn sửa thông tin thì vào danh mục này để sửa.

oĐịnh khoản tự động: Danh mục này giúp anh/chị khai báo các bút toán tự động khi gặp nghiệp vụ kinh tế phát sinh