Nhóm tài khoản

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Nhóm tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 đã thiết lập sẵn danh mục nhóm tài khoản nhằm mục đích nhóm các tài khoản chi tiết cùng tính chất theo dõi. Ví dụ TK 1121, 1128 thuộc nhóm tài khoản 112.

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Nhóm tài khoản, xuất hiện màn hình Nhóm tài khoản. Tại màn hình Nhóm tài khoản, NSD có thể thực hiện các chức năng: Sửa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.