Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Cho phép nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo MLNS, ví dụ: TK 008, 461, 661,…

8 Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản cần nhập số dư.

-       Tại màn hình Nhập số dư ban đầu của tài khoản được kích chọn, NSD chọn Nguồn, Chương, Loại khoản, Mục/Tiểu mục có liên quan, sau đó nhập số dư tương ứng. Thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến trên màn hình.