Khai báo cán bộ

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương > Tính lương hàng tháng >

Khai báo cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi tôi đã có danh sách cán bộ trên excel

Khi tôi chưa có danh sách cán bộ trên excel

Hướng dẫn khai báo cán bộ khi đã có danh sách cán bộ hoặc bảng lương trên file excel

   Xem phim hướng dẫn

         

 

  Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

o Vào menu Danh mục\ Cán bộ, xuất hiện màn hình danh sách cán bộ, Nhấn Nhập khẩu trên thanh công cụ

R24-01

 

oChương trình xuất hiện màn hình nhập khẩu, anh/chị thực hiện nhập khẩu theo các bước sau:

Bước 1: Chọn tệp nguồn

Chọn tệp nguồn: Nhấn vào ô vuông ba chấm bên phải của dòng tệp nguồn để chọn đến file danh sách cán bộ (bảng lương)

Chọn sheet dữ liệu nhập khẩu: Chọn sheet trên excel chứa danh sách cán bộ hoặc bảng lương cán bộ

Chọn Dòng tiêu đề là dòng tiêu đề cột trên file excel, anh/chị chọn là dòng thứ tự thứ mấy trên file excel

NKCB

 

Bấm <<Tiếp theo >> để chuyển sang bước Ghép cột dữ liệu

Bước 2: Ghép cột dữ liệu

Nkcb1

 

Chọn cột dữ liệu trên tệp nguồn với các cột tương ứng trên phần mềm. Lưu ý: Phần mềm sẽ căn cứ vào thông tin Mã cán bộ, Phòng ban để thực hiện nhập khẩu, do đó, bắt buộc phải ghép 2 cột này.

Bấm <<Tiếp theo>> để chuyển sang bước kiểm tra dữ liệu

Bước 3: Kiểm tra dữ liệu

NKCB2

 

Khi có dòng dữ liệu bị lỗi, anh/chị nhấn vào sửa để thực hiện sửa nhanh ngay trên giao diện kiểm tra dữ liệu mà không phải vào file excel để sửa

R24-02

Thực hiện sửa trực tiếp thông tin trên từng dòng. Ví dụ sửa thông tin phòng ban

R24-03

Sau khi sửa xong anh/chị nhấn kiểm tra dữ liệu. Trường hợp muốn hủy bỏ thao tác vừa sửa thì nhấn vào Hoãn.

Sau khi kiểm tra dữ liệu thành công thì bấm <<Thực hiện>> để bắt đầu nhập khẩu

Bước 4: Kết quả nhập khẩu

Sau khi thực hiện nhập khẩu chương trình hiển thị kết quả nhập khẩu, tổng số thành công, tổng số thất bại và nguyên nhân

NKCB3

 

oLưu ý: Khi nhập khẩu, chương trình tự động thiết lập tiểu mục của các khoản lương được hưởng của cán bộ, tỷ lể đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí của công đoàn theo quy định chung. Trường hợp khoản lương của cán bộ được hạch toán vào tiểu mục khác hay có tỷ lệ đóng góp các khoản khác với quy định, thực hiện sửa lại thông tin tương ứng đó của cán bộ bằng cách vào danh mục cán bộ nhấn đúp chuột vào cán bộ cần sửa và chọn đến tab thu nhập thường xuyên, khấu trừ thường xuyên để cập nhật lại thông tin lương

R24-04

 

Hướng dẫn khai báo cán bộ khi chưa có danh sách cán bộ hoặc bảng lương trên excel

     Xem phim hướng dẫn

     

   Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oTại màn hình danh sách Cán bộ, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại có 3 trang:

oTrang thông tin chung để Khai báo thông tin về cán bộ và thông tin lương của cán bộ.

R24-05

 

oMột số thông tin chú ý

Đóng bảo hiểm trên số tiền cố đinh: Khi tích chọn vào tùy chọn này thì lương đóng BH của cán bộ sẽ là số tiền cố định được khai báo chứ không tính trên số lương thực nhận của cán bộ

Đóng BH trên toàn bộ lương: Tích chọn vào đây để tính bảo hiểm trên toàn bộ lương được hưởng của cán bộ. VD: cán bộ đi học được hưởng 40% lương nhưng só tiền đóng bảo hiểm vẫn trên 100% lương thì anh/chị tích chọn vào tùy chọn này

Đóng BH theo % hưởng lương của từng khoản lương: Xác định số tiền đóng bảo hiểm theo tỷ lệ lương được hưởng. VD: cán bộ tập sự được hưởng lương là 85% nhưng số tiền đóng bảo hiểm của cán bộ này là trên 85% lương thì khi đó anh/chị tích chọn vào tùy chọn này

Nghỉ thai sản: Cán bộ nào nghỉ thai sản thì tích chọn vào nghỉ thai sản. Khi cán bộ đi làm lại thì anh/chị quay lại bỏ tích nghỉ thai sản

o Trang thu nhập thường xuyên: Khai báo các khoản thu nhập được hưởng hàng tháng của cán bộ. Bao gồm cả lương, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản thu nhập, hỗ trợ được hưởng cố định hàng tháng, Ví dụ: khoán học phẩm đối với giáo viên, Khoán văn phòng phẩm đối với cán bộ hành chính.... Các khoản thu nhập thường xuyên là những khoản lương được khai báo trên danh mục khoản lương (có chọn khoản lương là thu nhập thường xuyên) chi tiết xem tại đây

Them_CanBo1

 

Chú ý: Khi đơn vị tôi có cán bộ được hưởng khoản lương chưa có trong chương trình thì phải thế nào? => Anh/chị xem hướng dẫn hướng dẫn tính lương khi phát sinh khoản lương mới tại đây

oTrang khấu trừ thường xuyên: Khai báo danh sách các khoản khấu trừ thường xuyên của cán bộ. Các khoản khấu trừ thường xuyên là những khoản lương được khai báo trên danh mục khoản lương (có chọn khoản lương là khấu trừ thường xuyên) chi tiết xem tại đây

Them_CanBo2

 

o Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới khai báo.

Lên đầu trang