Kết nối với phần mềm QLTS.VN

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn > Nghiệp vụ >

Kết nối với phần mềm QLTS.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép thiết lập kết nối phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 với phần mềm QLTS.VN của MISA cung cấp. Từ đó có thể lấy được các chứng từ ghi tăng, ghi giảm. đánh giá lại, tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định; ghi tăng, ghi giảm công cụ dụng cụ. Đơn vị có thể thiết lập để lấy chứng từ của riêng phân hệ TSCĐ, hoặc cả phân hệ TSCĐ và phân hệ CCDC bằng cách tích vào các Tùy chọn như hình:

kenoi qlts

Thông tin đăng nhập QLTS.VN

Địạ chỉ đăng nhập

Là địa chỉ đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN mà MISA đã cung cấp khi đơn vị đăng ký dùng QLTS.VN. Thông thường địa chỉ đăng nhập có dạng: TenTinh.qlts.vn. Ví dụ: hanoi.qlts.vn

Mã ngân sách

Là mã số cấp ngân sách của đơn vị

Tên đăng nhập

Là tên có quyền đăng nhập vào dữ liệu QLTS.VN của đơn vị. Thông thường là admin

Mật khẩu

Là mật khẩu đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN tương ứng với tên đăng nhập đã gõ ở dòng trên.

Kiểm tra kết nối

Là thao tác để kiểm tra việc kết nối giữa phần mềm với QLTS.VN. Nếu thông tin đăng nhập QLTS.VN đã đúng, máy tính hiện đang có kết nối internet, thì phần mềm thông báo kết nối thành công. Ngược lại nếu đơn vị đang không có kết nối mạng, hoặc một trong các thông tin đăng nhập sai, phần mềm sẽ thông báo kết nối không thành công để đơn vị kiểm tra lại các thông tin.

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Hủy bỏ

Đóng hộp hội thoại và không lưu những thay đổi vừa thiết lập