Nghiệp vụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn >

Nghiệp vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép đơn vị thiết lập các nghiệp vụ đơn vị quản lý trên phần mềm ngoài các nghiệp vụ đã được thiết lập sẵn

R43-11

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý các nghiệp vụ

Tích chọn các nghiệp vụ đơn vị muốn sử dụng thêm

Tính lương

Cho phép chọn sử dụng nghiệp vụ Lương. Sau khi được chọn sử dụng chương trình sẽ hiển thị danh mục Lương cán bộ và phân hệ Lương

Quản lý kho

Cho phép chọn sử dụng nghiệp vụ về Kho. Sau khi được chọn sử dụng chương trình sẽ hiển thị danh mục VTHH và phân hệ Kho

Quản lý CTMT, dự án

Cho phép chọn quản lý CTMT, dự án. Sau khi được chọn chương trình sẽ hiển thị thông tin CTMT, Dự án trên các chứng từ nhập liệu và các báo cáo về CTMT, Dự án

Quản lý Kinh phí Đề tài

Cho phép chọn quản lý đề tài. Sau khi được chọn chương trình sẽ hiển thị thông tin Đề tài trên các chứng từ nhập liệu và các báo cáo về Đề tài.

Hạch toán thuế GTGT

Cho phép chọn hạch toán thuế GTGT. Sau khi được chọn chương trình sẽ hiển thị thêm phân hệ Mua hàng, Bán hàng, Thuế

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại mà không lưu những thay đổi vừa thiết lập

-       Chọn tùy chọn mong muốn.

-       Nhấn nút <<Áp dụng>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

Tùy vào loại hình mà đơn vị đã khai báo mà đơn vị có thể tùy chọn sử dụng thêm hoặc không sử dụng các nghiệp vụ tương ứng.

Với đơn vị tự chủ toàn bộ chi phí hoạt động có thể tùy chọn nghiệp vụ:

+ Tính lương

+ Quản lý Dự án

Với đơn vị tự đảm bảo chi phí hoạt động một phần, có thể tùy chọn nghiệp vụ:

+ Quản lý Kho

+ Quản lý Dự án

+ Tính lương

+ Hạch toán thuế GTGT

Với đơn vị do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, có thể tùy chọn nghiệp vụ:

+ Tính lương

+ Quản lý Kho

+ Quản lý Dự án

 

 

 

Xem thêm

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Thông tin đơn vị

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Báo cáo

Người ký

Thiết lập ngầm định

Kho bạc

Quản lý Kho

Lương

Hạch toán thuế GTGT

Sao lưu

Đọc số tiền bằng chữ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.