Hạch toán thuế GTGT

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn > Nghiệp vụ >

Hạch toán thuế GTGT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Enter topic text here.

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép thiết lập các thông tin liên quan đến việc quản lý Thuế GTGT trong đơn vị.

Tuychon_Thue

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đại lý thuế

Khai báo các thông tin về Đại lý thuế mà đơn vị đăng ký nhằm lên các báo cáo thuế liên quan

Tên đại lý thuế

Khai báo tên của đại lý thuế

Mã số thuế

Khai báo mã số thuế của đơn vị

Điện thoại

Số điện thoại của đại lý thuế

Email

Hòm thư điện tử của đại lý thuế

Địa chỉ

Địa chỉ của đại lý thuế

Quận/Huyện

Thông tin Quận/Huyện nơi đại lý thuế đặt địa điểm

Tỉnh/TP

Thông tin Tỉnh/TP nới đại lý thuế đặt địa điểm

HĐ đại lý thuế số

Số của hợp đồng với đại lý thuế

Ngày

Ngày của hợp đồng đăng ký với đại lý thuế

NV đại lý thuế

Tên nhân viên đại lý thuế làm việc với đơn vị

CC hành nghề số

Số của chứng chỉ hành nghề của đại lý thuế

Thiết lập ngầm định

Khai báo các thông tin thiết lập ngầm định trên các phát sinh liên quan đến thuế

Nhóm HHDV mua vào

Thông tin nhóm HHDV mua vào được ngầm định trên các chứng từ mua hàng

Khi in hóa đơn lần 2 trở đi

Ngầm định thông tin hiển thị trên hóa đơn khi hóa đơn được in bản thứ 2 trở đi

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại mà không lưu những thay đổi vừa thiết lập

-       Nhập các thông tin về đại lý thuế cũng như thiết lập ngầm định (nếu có)

-       Nhấn nút <<Áp dụng>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

Xem thêm

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Thông tin đơn vị

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Báo cáo

Người ký

Thiết lập ngầm định

Nghiệp vụ

Kho bạc

Quản lý Kho

Lương

Sao lưu

Đọc số tiền bằng chữ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.