Phiên bản R22

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R22

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R22

hmtoggle_plus1Cho phép tùy chỉnh đọc số tiền để đáp ứng cho đơn vị đọc số tiền bằng chữ có bổ sung thêm dấu "phẩy" ngăn cách hàng nghìn

Đối với đơn vị muốn đọc số tiền bổ sung thêm dấy phẩy phân cách hàng nghìn ví dụ: 1.234.567 đọc là "Một triệu, hai trăm ba mươi tư nghìn, năm trăm sáu mươi bảy đồng" thì thực hiện như sau:

oVào Hệ thống\Tùy chọn, chọn đến Tùy chọn đọc số tiền bằng chữ

oTích chọn Tùy biến cách đọc số tiền và tích chọn "Đọc ký tự phân cách hàng nghìn"

R22-TNM01

hmtoggle_plus1Kế toán yêu cầu những khoản giảm trừ vào lương thì khi hạch toán phải lấy tài khoản nợ là tài khoản lương lên. Đồng thời đáp ứng cho trường hợp đơn vị mở thêm khoản lương là lương hợp đồng cho cán bộ thuê ngoài

oNghiệp vụ:

Một số đơn vị phát sinh cán bộ thuê ngoài và hạch toán lương trên tài khoản 3348. Tuy nhiên, khi tính bảo hiểm số bảo hiểm lại khấu trừ vào tài khoản 3341.

Hiện tại khi phát sinh các khoản khấu trừ vào lương như tiền ăn, tiền ủng hộ bảo lũ, ... thì phải trừ vào lương của cán bộ. Hiện tại chương trình đang trừ cố định vào lương ngạch bậc hoặc lương hợp đồng => Đối với các cán bộ thuê ngoài thì kế toán phải thêm mới khoản lương nên việc trừ vào lương ngạch bậc/lương hợp đồng là không đúng với cán bộ này

oCách thực hiện:

Trên danh mục khoản lương cho phép xác định khoản lương nào là lương ngạch bậc/lương hợp đồng. Chi tiết xem tại đây

Trên danh mục cán bộ với mỗi cán bộ chỉ được hưởng một khoản lương được tích chọn "Là lương ngạch bậc/hợp đồng". Chi tiết xem tại đây

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in bảng tổng hợp lương theo phòng ban để thấy được số liệu tổng hợp của mỗi phòng

oSau khi lập bảng lương xong kế toán vào In\Bảng lương trên giao diện in tích chọn vào "In số liệu tổng hợp theo phòng ban". Khi tích chọn vào tùy chọn này thì mẫu bảng lương in ra sẽ giữ nguyên các cột hệ số/số tiền/tỷ lệ, còn các cột liên quan đến cán bộ (như họ tên, tài khoản ngân hàng, ..) chương trình sẽ tự động bỏ đi chỉ giữ lại cột phòng ban, trường hợp mẫu bảng lương không có cột phòng ban thì chương trình tự động thêm vào

R22

hmtoggle_plus1Yêu cầu khi in mẫu 02 cột số dư tạm ứng phải lấy lên được số dư tạm ứng năm trước chuyển sang

oTrong trường hợp số tạm ứng năm trước đơn vị chưa sử dụng hết sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chuyển năm sau -> Kế toán phải theo dõi được số dư tạm ứng này. Vì vậy, trên mẫu 02 kế toán muốn lấy thêm lên số dư tạm ứng năm trước chuyển sang vào cột "Số dư tạm ứng đến kỳ báo cáo"

oAnh/chị vào Tiện ích\Thiết lập công thức báo cáo tài  chính chọn đến mẫu 02 để thấy chi tiết công thức thêm vào. VD: đối với kinh phí thường xuyên thì chương trình bổ sung thêm phần công thức ở trong khung đỏ như hình phía dưới

R22-11

hmtoggle_plus1Yêu cầu cải tiến cách lấy số liệu của biểu đồ Kinh phí cho phép lấy lên tất cả các loại kinh phí

o Vào biểu đồ kinh phí nhấn chuột phải  => chọn đến Tùy chọn, tiếp tục vào tab Dữ liệu và chọn loại kinh phí cần hiển thị. Chương trình đang mặc định là hiển thị kinh phí thường xuyên, trường hợp đơn vị muốn biểu đồ hiển thị số liệu của tất cả các loại kinh phí thì chọn giá trị <Tổng hợp>

R22-02

hmtoggle_plus1Kế toán muốn bổ sung mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C37-HD) chi tiết cho từng dòng đề nghị thanh toán.

o Mẫu hỗ trợ in trên giao diện Phiếu chi và chứng từ nghiệp vụ khác. Trên giao diện chọn In và tiếp tục chọn đến mẫu C37-HD: GIấy đề nghị thanh toán (Mẫu chi tiết từng dòng kế)

R22-03

hmtoggle_plus1Kế toán các đơn vị Sở Y tế Quảng Trị muốn in mẫu Phiếu thu/phiếu chi mẫu chi tiết nghiệp vụ kế toán hiển thị được thông tin "Quyển số" và "Số chứng từ", đồng thời phần chi tiết nghiệp vụ kế toán lấy lên được tất cả các nghiệp vụ trên chứng từ.

oKhi in phiếu chi/phiếu thu mẫu chi tiết nghiệp vụ kế toán chương trình bổ sung thêm thông tin "Quyển số" và "Số"

oPhần "Chi tiết nghiệp vụ kế toán": Cải tiến lấy lên tất cả các dòng nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chứng từ lên để kế toán đối chiếu số liệu dễ dàng.

R22_10