Vật tư hàng hóa

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp >

Vật tư hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

R22-VT

 

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

oNhập kho

oXuất kho

oChuyển kho nội bộ

oĐiều chỉnh tồn kho