Công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập và quản lý các công cụ dụng cụ sử dụng trong đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Công cụ dụng cụ, xuất hiện màn hình Công cụ dụng cụ gồm 03 phần:

      Cây Loại công cụ dụng cụ: Hiển thị tất cả các loại công cụ dụng cụ theo hình cây. Thao tác kích chọn một Loại công cụ dụng cụ trên cây phân loại này cũng tương tự như thao tác lọc công cụ dụng cụ theo cột Loại CCDC ở Màn hình danh sách. NSD có thể thêm mới, sửa đổi các loại công cụ dụng cụ cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị. Thao tác chi tiết tham khảo phần Loại công cụ dụng cụ.

      Màn hình danh sách: Danh sách công cụ dụng cụ với các thông tin như Mã CCDC, Tên CCDC, Loại CCDC, Số lượng tồn,…

      Các thông tin liên quan: Gồm 02 trang hiển thị thông tin về công cụ dụng cụ được chọn ở màn hình danh sách, bao gồm: Thông tin chung và Chứng từ. Trang Thông tin chung hiển thị những thông tin cơ bản về công cụ dụng cụ. Trang Chứng từ cho phép NSD thêm phiếu nhập kho, phiếu xuất kho hoặc xem các chứng từ liên quan đến công cụ dụng cụ.

image625image625image626

Tại màn hình danh sách Công cụ dụng cụ, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Công cụ dụng cụ

Nhân bản Công cụ dụng cụ

Sửa Công cụ dụng cụ

Xóa Công cụ dụng cụ

Nạp

Nhập kho

Xuất kho

In Công cụ dụng cụ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.