Nhiệm vụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Nhiệm vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

MISA Mimosa.NET 2014 đã thiết lập sẵn danh sách các nhiệm vụ theo đặc thù Bộ Khoa học. NSD có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Nhiệm vụ, xuất hiện màn hình Nhiệm vụ gồm 03 cột:

      Mã nhiệm vụ: Mã của nhiệm vụ.

      Tên nhiệm vụ: Tên của nhiệm vụ.

      Ngừng theo dõi: Cho biết nhiệm vụ đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image646

Tại màn hình danh sách Nhiệm vụ, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Nhiệm vụ

Sửa Nhiệm vụ

Xóa Nhiệm vụ

Tìm kiếm Nhiệm vụ

Nạp

Mở rộng

Thu gọn

In Nhiệm vụ

Chỉ với các đơn vị theo đặc thù Bộ Khoa học thì danh mục Nhiệm vụ mới xuất hiện.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.