Dự án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2014 cho phép NSD khai báo và theo dõi các dự án có liên quan đến các nghiệp vụ tài chính kế toán phát sinh ở đơn vị.

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Dự án. Tại màn hình Dự án, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Nạp, Mở rộng, Thu gọn và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.