Mã thống kê

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 cho phép NSD khai báo mã thống kê nhằm mục đích thống kê nhanh chóng các chứng từ theo một tiêu thức thống kê đã được xây dựng.

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Mã thống kê, xuất hiện màn hình Mã thống kê. Tại màn hình Mã thống kê, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

Ngoài các chức năng trên, MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh Mã thống kê bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần Sao chép chứng từ).

Lựa chọn tiêu thức thống kê thường căn cứ vào mục đích thu thập thông tin của NSD, chẳng hạn có thể thống kê các chứng từ chi cho một hoạt động cụ thể.