Hoạt động sự nghiệp

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Hoạt động sự nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Thiết lập các hoạt động sự nghiệp được áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Các hoạt động sự nghiệp được chia thành 05 loại sau:

-       Hoạt động thường xuyên.

-       Hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ.

-       Hoạt động nhà nước đặt hàng.

-       Hoạt động tổng điều tra.

-       Hoạt động không thường xuyên.

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Hoạt động sự nghiệp, xuất hiện màn hình Hoạt động sự nghiệp. Tại màn hình Hoạt động sự nghiệp, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Nạp, Mở rộng, Thu gọn và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

Phần mềm đã thiết lập sẵn các hoạt động sự nghiệp, khi hạch toán tùy thuộc vào loại hình hoạt động sự nghiệp của đơn vị mà phải chọn hoạt động để phục vụ việc lên số liệu trên báo cáo kết quả hoạt động sự  nghiệp.