Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 cho phép NSD khai báo các tài khoản ngân hàng, kho bạc để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Tài khoản ngân hàng, kho bạc hoặc kích chuột vào biểu tượng Tài khoản kho bạc trên sơ đồ quy trình của phân hệ Kho bạc (hoặc biểu tượng Tài khoản Ngân hàng trên sơ đồ quy trình của phân hệ Tiền gửi), xuất hiện danh sách các tài khoản ngân hàng, kho bạc. Tại màn hình danh sách tài khoản ngân hàng, kho bạc, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo Hệ thống tài khoản.

Ngoài các chức năng trên, MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh Tài khoản ngân hàng, kho bạc bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần Sao chép chứng từ).